Aktuelt

Ny arvelov og hvilke konsekvenser den gir

Publisert: 10/01/2020 Oppdatert: 10/01/2020

I mai 2019 vedtok regjeringen en ny arve- og skiftelov. Det antas at den nye loven vil tre i kraft i 2020-2021.

Den nye arveloven inneholder flere endringer som er verdt å merke seg.

  • Barna kan få krav på mer arv ved at pliktdelsarven øker. I nåværende arvelov vil to tredjedeler av formuen til den som har avgått ved døden være pliktdelsarv for barna. Pliktdelsarven er i dagens arvelov begrenset til kr 1.000.000. Dette videresføres, men slik at minimumsbeløpet til hvert barn oppjusteres til 15 ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden. Pliktdelsarven vil dermed begrenses oppad til ca. kr 1.500.000. Grunnbeløpet oppjusteres årlig og pliktdelsarven vil øke i takt med prisutviklingen.

 

  • Du kan bestemme mer over større verdier da ny arvelov gir arvelater mulighet til i testament å bestemme hvilken livsarving som skal arve for eksempel hytte og bolig. Forutsetningen er at arvingen betaler det overskytende til boet.

 

  • Ny arvelov gir mindre restriksjoner på arven du gir bort. Etter både gjeldende og ny lov kan du bestemme at arven du gir bort skal brukes på en bestemt måte når dette anses å være det beste for arvingen. Etter gjeldende kan du fritt bestemme hvor lenge restriksjonen skal gjelde, mens etter ny lov kan pliktdelsarven bare pålegges restriksjoner frem til arvingen fyller 25 år.

 

Det har ikke skjedd noe nytt hva gjelder samboeres rett på arv og det er fortsatt store forskjeller mellom ektefeller og samboere. Det er derfor like viktig at samboere skriver samboerkontrakt og testament for å sikre hverandre.

Det kan være lurt å merke seg at man fritt kan fordele arv og eiendeler mens man lever, også utover pliktdelsarven, såfremt man ikke sitter i uskiftet bo.

Ta kontakt med Advokathuset Kristiansund dersom du spørsmål om hvordan ny arvelov vil kunne påvirke deg eller om du har generelle spørsmål om arv eller testament.

 

Kilder:

Vedtatt lovtekst: https://lovdata.no/lov/2019-06-14-21

Prop. 107 L (2017–2018): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-107-l-20172018/id2604951/?ch=1

Advokat Blaasvær - Januar 2020