Tjenester

Vi yter bistand innenfor de fleste juridiske fagområder både til privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor.
 

PRIVATRETT

Privatrett omhandler den delen av jussen som regulerer rettsforholdene mellom private. Som de klassiske deler av privatretten regnes formueretten, arveretten, personretten og familieretten.
 

OFFENTLIG RETT

Offentlig rett er den delen av jussen som dels omfatter det rettslige forholdet mellom individet og staten og dels det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene.
 

STRAFFERETT

Har du behov for forsvarer eller bistandsadvokat? Ta kontakt med oss for mer informasjon.
 

PRISER OG VILKÅR

Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget.

Våre veiledende timesatser varierer fra kr 1020 (fri rettshjelp) til kr 2 250. Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). I noen saker kan man også få dekket store deler av advokatutgiftene gjennom forsikring (de fleste har for eksempel rettshjelpsdekning i sin innboforsikring). 

Vi vil hjelpe deg med å avklare om vilkårene for fri rettshjelp eller forsikringsdekning er innfridd.